Pro 052014
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 2. zasedání zastupitelstva města.

Zasedání proběhne v pondělí 15.12.2014 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 1. patro dv. č. 205

Program jednání:

 1. Zahájení
  1.1 Úvod
  1.2 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  1.3 Schválení návrhové komise na vypracování usnesení
  1.4 Schválení programu
 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
 3. Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Kancelář starostky
  5.1 Stanovení termínů zasedání Zastupitelstva města Kravaře
  5.2 Český červený kříž – návrh na ocenění – Ladislav Czerný a Simona Řehulková
  5.3 Vyhodnocení 23. ročníku soutěže „Plavecká soutěž měst 2014“
  5.4 Informace o provozování VHP v návaznosti na OZV
 6. Kancelář tajemníka
  6.1 Návrh na poskytnutí peněžitých darů uvolněným a neuvolněnému členu Zastupitelstva města Kravaře
  6.2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezkého kraje – 16.500 Kč
 7. Odbor financí
  7.1 Usnesení finančního výboru
  7.2 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2015
  7.3 Rozpočet města Kravaře na rok 2015
 8. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
  8.1 Majetkové vypořádání ulice Nábřežní – Kupní smlouva č. 12/2014 (manželé Rohovští, parc.č. 2138/21 v k.ú. Kravaře ve Slezsku)
  8.2 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  8.3 Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1.1.2015
 9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
  9.1 Člen zastupitelstva určená pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace Kravař pro volební období 2014-2018
 10. Organizační záležitosti
 11. Diskuse
 12. Závěr

Zde naleznete originál pozvánky na webu města Kravaře.

Zobrazeno: 183 krát